Kontakte und Anschriften

Geschäftsführung  

Prof. Dr. Birgit Brouër

Empirische Bildungsforschung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olshausenstr. 75
24118 Kiel
Tel.: +49 431 880-1283
E-Mail: geschaeftszimmer@zfl.uni-kiel.de

Christine Gerhardt, Akad.Dir.

Zentrum für Lehrerbildung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 3
24118 Kiel
Tel.: +49 431 880-2965
Email: gerhardt@zfl.uni-kiel.de

Studienberatung Schulpraktika

Dr. Margot Janzen


Zentrum für Lehrerbildung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 3
24118 Kiel
Tel.: +49 431 880-1239
E-Mail: studienberatung@zfl.uni-kiel.de

Christine Gerhardt, Akad. Dir.

Sylvia Rinke oder Tanja Stojšić
Zentrum für Lehrerbildung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 3
24118 Kiel
Tel.: +49 431 880-1778 (Rinke); -1235 (Stojšić)
E-Mail: praktikumsbuero@zfl.uni-kiel.de

Workshops und Zertifikate Studienstruktur

Melanie Korn

Zentrum für Lehrerbildung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 3
24118 Kiel
Tel.: +49 431 880-1266
E-Mail: korn@zfl.uni-kiel.de

Dr. Astrid von der Lühe

Zentrum für Lehrerbildung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 3
24118 Kiel
Tel.: +49 431 880-3450
E-Mail: vonderluehe@zfl.uni-kiel.de

Forschung  

Dr. Friederike Helm

Zentrum für Lehrerbildung
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 3
24118 Kiel
Tel.: +49 431 880-1433
E-Mail: helm@zfl.uni-kiel.de